Skip to Content

Case Authors Directory



Xinyao Yang

Lecturer
Department of Mathematical Sciences
Xi’an Jiaotong-Liverpool University
Suzhou, Jiangsu, China 215123